ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร
dot
bulletคลิกที่นี่ !!
dot
บริการของเรา
dot
bulletระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี
bulletระบบกำจัดขยะ
bulletการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
bulletงานตรวจสอบอาคาร
bulletอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัด
bulletการบำรุงรักษาระบบบำบัด
bulletระบบบำบัดอากาศ
dot
งานตรวจสอบอาคาร
dot
bulletหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
dot
การบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
dot
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำดีไล่น้ำเสีย
bulletกังหันน้ำชัยพัฒนา
dot
สาระน่ารู้ด้านสิ่งแวดล้อม
dot
bullet10 วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletภาวะโลกร้อนคืออะไร
bulletการลดลงของโอโซน
dot
Login

dot


สภาวิศวกร
ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


หน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคาร

 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบมอบให้เจ้าของอาคาร
 • จัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงอาคาร หรืออุปกรณ์ประกอบอาคารเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีมาตรฐานให้เจ้าของอาคาร
 • จัดทำแผนการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี (เฉพาะตรวจสอบใหญ่)
 • จัดทำแผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวให้เจ้าของอาคาร เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษาและการบันทึกข้อมูลการทำงานของช่างอาคาร (เฉพาะตรวจสอบใหญ่)

 


หน้าที่ของเจ้าของอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคล

 • จัดหา หรือจัดทำแบบแปลนการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารตามรายการระบบ และอุปกรณ์ที่กำหนดให้มีการตรวจสอบ
 • เสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ส่งมอบโดยผู้ตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี โดยจะต้องเสนอภายใน 30 วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมหมดอายุ
 • แสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น
 • จัดให้มีการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารตามคู่มือปฏิบัติของผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ของอาคาร
 • จัดให้มีการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารตามแผนปฏิบัติการที่ผู้ตรวจสอบกำหนด
 • จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

 


หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 • พิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ส่งมอบโดยเจ้าของอาคาร
 • แจ้งให้เจ้าของอาคารทราบถึงผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
 • หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารเป็นไปตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้ ให้ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ตามแบบ ร.1) ภายใน 30 วันนับจากวันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชั้น 2 อาคารเอ็นทูเอส เลขที่ 134 ซ.รามอินทรา65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัดกรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร 02-0016868-9 Fax:02-0016869 Mobile :093-9419397,099-2493991br /> อีเมล : n2sengineering@yahoo.com
www.n2sengineering.com