ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร
dot
bulletคลิกที่นี่ !!
dot
บริการของเรา
dot
bulletระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี
bulletระบบกำจัดขยะ
bulletการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
bulletงานตรวจสอบอาคาร
bulletอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัด
bulletการบำรุงรักษาระบบบำบัด
bulletระบบบำบัดอากาศ
dot
งานตรวจสอบอาคาร
dot
bulletหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
dot
การบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
dot
bulletการบำบัดน้ำเสีย
bulletน้ำดีไล่น้ำเสีย
bulletกังหันน้ำชัยพัฒนา
dot
สาระน่ารู้ด้านสิ่งแวดล้อม
dot
bullet10 วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
bulletภาวะโลกร้อนคืออะไร
bulletการลดลงของโอโซน
dot
Login

dot


สภาวิศวกร
ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


รายละเอียดการตรวจสอบ

การตรวจสอบใหญ่

 -เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบทุกระบบตามที่กล่าวมาแล้ว โดยให้กระทำทุก 5 ปี ในการตรวจสอบใหญ่ทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำแผนต่างๆ ดังนี้

  (1) แผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวให้แก่ เจ้าของอาคารเพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคาร

  (2) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีรวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่ เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี
            

การตรวจสอบประจำปี
 - เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ การตรวจสอบประจำปีให้กระทำทุกปี

รายการที่ต้องตรวจสอบ
       กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ต้องทำการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้
    (1.1) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
    (1.2) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
    (1.3) การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
    (1.4) การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
    (1.5) การชำรุดสึกหรอของอาคาร
    (1.5) การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
    (1.7) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

(2) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
    (2.1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
        (2.1.1) ระบบลิฟต์
        (2.1.2) ระบบบันไดเลื่อน
        (2.1.3) ระบบไฟฟ้า
        (2.1.4) ระบบปรับอากาศ

    (2.2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        (2.2.1) ระบบประปา
        (2.2.2) ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
        (2.2.3) ระบบระบายน้ำฝน
        (2.2.4) ระบบจัดการมูลฝอย
        (2.2.5) ระบบระบายอากาศ
        (2.2.6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
    (2.3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
        (2.3.1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
        (2.3.2) เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
        (2.3.3) ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
        (2.3.4) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
        (2.3.5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง
        (2.3.6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
        (2.3.7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
        (2.3.8) ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
        (2.3.9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
        (2.3.10) ระบบป้องกันฟ้าผ่า

(3) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
    (3.1) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
    (3.2) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
    (3.2) สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

(4) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
    (4.1) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
    (4.2) แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
    (4.3) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
    (4.4) แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคารชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชั้น 2 อาคารเอ็นทูเอส เลขที่ 134 ซ.รามอินทรา65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัดกรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร 02-0016868-9 Fax:02-0016869 Mobile :093-9419397,099-2493991br /> อีเมล : n2sengineering@yahoo.com
www.n2sengineering.com